ผู้รับผิดชอบงานด้านศูนย์เครื่องมือแพทย์ ลงพื้นที่วางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพื่อยื่นขอการรับรอง