ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567