สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน