สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561