24 มกราคม 2562 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปร
 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปร