ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ตรวจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล