2 กันยายน 2562 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Healthcare 4.0)