วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6