สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562